©2014-2020, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẠ HÒA
Địa chỉ: 2179 Đại lộ Hùng Vương - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ
Điện thoại:(0210) 3846.508; (0210) 3855.303 - Fax: (0210) 3846.508